NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG LỰC KHÍ ĐỘNG ĐẾN ỔN ĐỊNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA XE KHÁCH KHI CHUYỂN ĐỘNG THẲNG
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Đỗ Tiến Quyết, Đỗ Tiến Quyết
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG LỰC KHÍ ĐỘNG ĐẾN ỔN ĐỊNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA XE KHÁCH KHI CHUYỂN ĐỘNG THẲNG
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Đỗ Tiến Quyết, Đỗ Tiến Quyết
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Nghiên cứu lực cản khí động học của xe du lịch bằng phần mềm Ansys
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

1