Quy trình tổ chức hội thảo khoa học quốc tế

I. YÊU CẦU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Hướng dẫn, phân định trách nhiệm và trình tự thực hiện việc tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế; đảm bảo việc tổ chức, triển khai có tính khoa học, đáp ứng yêu cầu của nhà trường.

- Hướng dẫn này được áp dụng cho việc tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế do phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế thực hiện.

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

1. Định nghĩa: Không có

2. Từ viết tắt:

            - BGH:                                   Ban Giám hiệu

            - TT:                                       Thủ tục quy trình

            - HN, HT                                Hội nghị, Hội thảo

            - P. NCKH&HTQT:              Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

III. NỘI DUNG: