Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Hải Dương hiện nay
Số 3(62) - 2018
Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ

Sau gần 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hải Dương đã thu hút đông dảo quần chúng nhân dân tham gia, đã trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn và đạt được những kết quả mang tính toàn diện. Phong trào thực sự trở thành một cuộc vận động văn hóa lớn có tác dụng tích cưc, sâu sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, làm thay đổi diện mạo và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vẫn còn tồn tại những hạn chế xuất phát từ nghững nguyên nhân chủ quan và khách quan, vì vậy cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng đời sống văn hóa ở cở sở góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay của tỉnh Hải Dương.

 

Văn hóa cơ sở; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.

 

Các bài báo khác