Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp góp phần phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội ở việt nam hiện nay
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

Tư tưởng yêu nước của Nguyễn Trãi
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

Phân tích, đánh giá nhu cầu học ngoại ngữ của sinh viên Trường đại học Sao Đỏ trong xu thế hội nhập
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0


Nghiên cứu sản xuất nước giải khát từ mầm đậu xanh (Vigna radiata)
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tác giả: Trần Thị Dịu, Nguyễn Đức Thắng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

Sự ổn định mũ của hệ phương trình vi phân phi tuyến theo phương pháp hàm Lyapunov
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

Sự tồn tại hiện tượng Gibbs của hàm xấp xỉ wavelets và phương pháp đa phân giải tín hiệu trong xử lý thông tin
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

1 2 3 4 ... » »»