Phân tích động học ngược cho tay máy robot hàn 6 bậc tự do
Số tạp chí: Số 1 (76) 2022
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Dương Văn Toàn Ninh, Nguyễn Tấn Tại
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
17     27

Điều khiển bền vững thích nghi trên cơ sở mờ Nơron mờ điều khiển cho tay máy robot
Số tạp chí: Số 1 (76) 2022
Tác giả: Nguyễn Phương Tỵ, Vũ Thị Yến, Phạm Thị Hoa, Nguyễn Thị Phương
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
6     21

Điều khiển truyền động động cơ không đồng bộ ba pha theo phương pháp tựa theo vector từ thông rotor (foc)
Số tạp chí: Số 1(76) 2022
Tác giả: Phạm Văn Tuấn, Hoàng Thị Phượng, Phạm Văn Tuệ
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
1     10

Research on performance characteristics of modern diesel engine
Số tạp chí: Số 1 (76) 2022
Tác giả: Vũ Thành Trung, Ngô Thị Mỹ Bình
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
1     15

Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ đến khả năng hồi phục mòn của phụ gia nano TiO2 trong dầu bôi trơn
Số tạp chí: Số 1 (76) 2022
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
1     16

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của phương pháp lấy mẫu đến chất lượng của phương pháp Monte Carlo
Số tạp chí: Số 1 (76) 2022
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
1     17

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ miết ép đến ứng suất dư của chi tiết máy
Số tạp chí: Số 1 (76) 2022
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
4     18

1 2 3 4 ... » »»  (294)