Metal flow observation by multi-dimensional innovated X-ray image technology
Số tạp chí: Số 2 (85) 2024
Tác giả: Ngô Hữu Mạnh, Phung Danh Sa, Trinh Van Cuong, Mac Thi Nguyen, Nguyen Van Anh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - ĐH Sao Đỏ
10     19


Truyền thông không dây giữa phương tiện giao thông trên sóng milimet
Số tạp chí: Số 1 (84) 2024
Tác giả: Vũ Bảo Tạo, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Phương Oanh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - ĐH Sao Đỏ
7     273

So sánh chất lượng bề mặt của chi tiết máy khi hóa bền bằng các phương pháp biến dạng dẻo khác nhau
Số tạp chí: Số 1 (84) 2024
Tác giả: Nguyễn Văn Hinh, Mạc Thị Nguyên
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - ĐH Sao Đỏ
5     108

Nghiên cứu xây dựng hệ thống cỡ số cơ thể học sinh nam tiểu học tại thành phố Chí Linh
Số tạp chí: Số 1 (84) 2024
Tác giả: BÙI THỊ LOAN, Nguyễn Thị Hồi
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - ĐH Sao Đỏ
3     130

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số tạp chí: Số 1 (84) 2024
Tác giả: Ngô Thị Luyện, Nguyễn Thị Ngọc Mai
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - ĐH Sao Đỏ
1     100

Kiểm soát thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Số tạp chí: Số 1 (84) 2024
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - ĐH Sao Đỏ
0     116

1 2 3 4 ... » »»  (439)