ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN RAU BỊ SÂU BỆNH BẰNG HÌNH ẢNH DỰA TRÊN CÁC DẤU HIỆU TRÊN BỀ MẶT LÁ
Số tạp chí: 61
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
0     0


XÂY DỰNG Ý THỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ HIỆN NAY
Số tạp chí: Số 1(60) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao Đỏ
1     1

SỬ DỤNG CÁC NHIỆM VỤ MÔ PHỎNG TRONG GIẢNG DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH
Số tạp chí: Số 1(60) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao Đỏ
1     2

SỰ THAY ĐỔI CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA LÁ TRÀ KHI SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SẤY HỒNG NGOẠI VÀ SẤY ĐỐI LƯU ĐỂ CHẾ BIẾN BỘT TRÀ XANH
Số tạp chí: Số 1(60) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao Đỏ
1     1

1 2 3 4 »