Ứng dụng Bag-Of-Visual-Words trong nhận dạng cử chỉ bàn tay qua đặc trưng hình dáng của ảnh độ sâu và vị trí các khớp
Số tạp chí: Số 4 (79) 2022
Tác giả: Phạm Thị Hường, Trần Nguyễn Quỳnh Trâm
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
19     57

Hệ thống kiểm tra cân bằng nhanh sử dụng camera và máy tính cá nhân
Số tạp chí: Số 4(79) 2022
Tác giả: Đỗ Văn Đỉnh, Nguyễn Đình Lương, Trần Thị Huế , Nguyễn Hồng Minh, Đặng Thúy Hằng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
5     23

2D map and laser sensor-based guidance for an autonomous robot
Số tạp chí: Số 4(79) 2022
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Tien Dzung Nguyen, Van Son Nguyen, Dang Khanh Hoa, Nghiem Trong Quan
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
2     21

Bộ điều khiển PID thích nghi điều khiển động cơ điện một chiều
Số tạp chí: Số 4 (79) 2022
Tác giả: Lê Ngọc Hòa, Vũ Hồng Phong, Phạm Văn Tải, Nguyễn Đình Hùng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
1     24

Nghiên cứu quá trình biến dạng tự do của vật liệu DC04 trong công nghệ dập thủy tĩnh phôi tấm
Số tạp chí: Số 4(79) 2022
Tác giả: Trần Hải Đăng, Nguyễn Thị Thu, Mạc Thị Nguyên
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
1     15

Xác định thông số công nghệ là hơi tối ưu cho vải len trên quan điểm tối đa độ ổn định kích thước
Số tạp chí: Số 4 (79) 2022
Tác giả: Phạm Thị Kim Phúc, Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Thị Làn
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
3     21

Nghiên cứu sự ảnh hưởng bán kính dụng cụ đến chất lượng bề mặt của chi tiết máy khi miết ép dao động
Số tạp chí: Số 4(79) 2022
Tác giả: Nguyễn Văn Hinh, Mạc Văn Giang, Nguyễn Thị Liễu
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
0     19

1 2 3 4 ... » »»  (347)