Phát triển hoạt động tổ chức teambuilding cho sinh viên du lịch Trường Đại học Sao Đỏ
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tác giả: Nguyễn Thị Sao, Nguyễn Thị Hương Huyền, Nguyễn Thị Xuyên
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
12     0

Xây dựng môi trường văn hóa ở tỉnh Hải Dương hiện nay
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tác giả: Trần Hoàng Yến, Đặng Thị Thanh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
10     0

Giải pháp đào tạo hướng dẫn viên du lịch chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp du lịch
Số tạp chí: Số 2 (69) 2020
Tác giả: Nguyễn Thị Sao, Tăng Thị Hồng Minh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
393     0

1  (3)