Giải pháp đào tạo hướng dẫn viên du lịch chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp du lịch
Số tạp chí: Số 2 (69) 2020
Tác giả: Nguyễn Thị Sao, Tăng Thị Hồng Minh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
19     0

1  (1)