Bảo tồn và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống của tỉnh Hải Dương trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay
Số tạp chí: Số 4 (83) 2023
Tác giả: Trần Hoàng Yến, Đặng Thị Thanh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
131     3

Phát triển hoạt động tổ chức teambuilding cho sinh viên du lịch Trường Đại học Sao Đỏ
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tác giả: Nguyễn Thị Sao, Nguyễn Thị Hương Huyền, Nguyễn Thị Xuyên
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
102     0

Xây dựng môi trường văn hóa ở tỉnh Hải Dương hiện nay
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tác giả: Trần Hoàng Yến, Đặng Thị Thanh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
105     2

Giải pháp đào tạo hướng dẫn viên du lịch chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp du lịch
Số tạp chí: Số 2 (69) 2020
Tác giả: Nguyễn Thị Sao, Tăng Thị Hồng Minh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
519     0

1  (4)