Cam kết bảo mật

Thông tin của các tác giả có bài gửi đăng trên Tạp chí sẽ được sử dụng riêng cho mục đích đã nêu của Tạp chí. Ban biên tập Tạp chí sẽ không sử dụng thông tin trên vào mục đích khác hoặc không cung cấp cho bất kỳ bên nào khác.