PHIẾU KHẢO SÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


Mức độ: 1: Hoàn toàn không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Không ý kiến; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý

Câu hỏi Mức độ
1 2 3 4 5
1 Hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế phù hợp với Tầm nhìn, Sứ mạng Giá trị cốt lõi/Triết lý giáo dục của Nhà trường và phù hợp với luật giáo dục đại học
2 Chiến lược hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của Nhà trường phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội và nhu cầu của doanh nghiệp
3 Sự lan tỏa và tính ứng dụng của hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ trong giảng viên, sinh viên, doanh nghiệp, xã hội
4 Mức độ phù hợp của hoạt động tư vấn hỗ trợ và chuyển giao công nghệ của Nhà trường cho doanh nghiệp
5 Tầm ảnh hưởng của tạp chí, các công trình đã được công bố của giảng viên và nhà trường đối với xu hướng phát triển của xã hội và nhu cầu của doanh nghiệp
6 Hiệu quả của Hoạt động hợp tác với đối tác của nhà trường
7 Mức độ hỗ trợ, quản lý tài sản trí tuệ của nhà trường cho cán bộ, giảng viên, sinh viên
8 Quy trình gửi bài, phản biện, xét duyệt bài đăng Tạp chí nghiên cứu khoa học thực hiện dễ dàng, công khai, minh bạch, đúng quy định, tiệm cận với quy trình của các Tạp chí uy tín quốc tế
9 Mức độ chuyển đổi số trong báo chí của Tạp chí

Ý kiến khác