A novel multi-sensor calibration for 3D shape reconstruction
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tác giả: Phạm Thị Thảo, Hà Minh Tuân, Phạm Đức Khẩn, Lương Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Tâm
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
50     23

Ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh kết hợp mô hình mạng học sâu nhận dạng hoa quả xuất khẩu
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tác giả: Đỗ Văn Đỉnh, Hoàng Thị An
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
56     39

Bộ điều khiển góc nghiêng cánh cho turbine gió quy mô nhỏ bằng phương pháp mờ
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tác giả: Nguyễn Tiến Phúc, Ngô Quang Vĩ
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
24     11

Design Adaptive Robust Neural Network Controller for De-Icing Robot Manipulator
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
31     0

A novel system of drowsiness detection for drivers using raspberry
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Hung Pham Viet
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
27     0

Phát hiện khẩu trang sử dụng mô hình học sâu MobileNetV2
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
33     0

Thiết kế hệ thống cảnh báo cháy trong tòa nhà cao tầng
Số tạp chí: Số 2 (69) 2020
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Phạm Ngọc Pha, Nguyễn Trọng Hiếu, Phạm Minh Triển, Nguyễn Đắc Trung, Nguyễn Hữu Phát.
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
22     0

1 2 3 4 ... » »»  (47)