Ứng dụng Bag-Of-Visual-Words trong nhận dạng cử chỉ bàn tay qua đặc trưng hình dáng của ảnh độ sâu và vị trí các khớp
Số tạp chí: Số 4 (79) 2022
Tác giả: Phạm Thị Hường, Trần Nguyễn Quỳnh Trâm
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
683     65

Hệ thống kiểm tra cân bằng nhanh sử dụng camera và máy tính cá nhân
Số tạp chí: Số 4(79) 2022
Tác giả: Đỗ Văn Đỉnh, Nguyễn Đình Lương, Trần Thị Huế , Nguyễn Hồng Minh, Đặng Thúy Hằng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
422     11

2D map and laser sensor-based guidance for an autonomous robot
Số tạp chí: Số 4(79) 2022
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Tien Dzung Nguyen, Van Son Nguyen, Dang Khanh Hoa, Nghiem Trong Quan
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
445     2

Bộ điều khiển PID thích nghi điều khiển động cơ điện một chiều
Số tạp chí: Số 4 (79) 2022
Tác giả: Lê Ngọc Hòa, Vũ Hồng Phong, Phạm Văn Tải, Nguyễn Đình Hùng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
733     41

Nghiên cứu quá trình biến dạng tự do của vật liệu DC04 trong công nghệ dập thủy tĩnh phôi tấm
Số tạp chí: Số 4(79) 2022
Tác giả: Trần Hải Đăng, Nguyễn Thị Thu, Mạc Thị Nguyên
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
476     9

Xác định thông số công nghệ là hơi tối ưu cho vải len trên quan điểm tối đa độ ổn định kích thước
Số tạp chí: Số 4 (79) 2022
Tác giả: Phạm Thị Kim Phúc, Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Thị Làn
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
393     11

Nghiên cứu sự ảnh hưởng bán kính dụng cụ đến chất lượng bề mặt của chi tiết máy khi miết ép dao động
Số tạp chí: Số 4(79) 2022
Tác giả: Nguyễn Văn Hinh, Mạc Văn Giang, Nguyễn Thị Liễu
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
402     8

1 2 3 4 ... » »»  (71)