A study on the current situation of English speaking skills and some proposals to improve English speaking skills of non-English major students at Sao Do University
Số tạp chí: Số 1 (72) 2021
Tác giả: Đặng Thị Minh Phương, Trần Hoàng Yến, Tăng Thị Hồng Minh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1145     126

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học chữ đa âm trong tiếng hán tại trường Đại học Sao Đỏ
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
585     10

Một vài suy nghĩ về việc dạy thành ngữ tiếng hán cho sinh viên giai đoạn cao cấp
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tác giả: Bùi Thị Trang, Nguyễn Thị Lan
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
583     0

Phân tích, đánh giá nhu cầu học ngoại ngữ của sinh viên Trường đại học Sao Đỏ trong xu thế hội nhập
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
649     0

Sử dụng các nhiệm vụ mô phỏng trong giảng dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành
Số tạp chí: Số 1(60) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao Đỏ
606     2

1  (6)