Sự ổn định mũ của hệ phương trình vi phân phi tuyến theo phương pháp hàm Lyapunov
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

Sự tồn tại hiện tượng Gibbs của hàm xấp xỉ wavelets và phương pháp đa phân giải tín hiệu trong xử lý thông tin
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

On the existence and uniqueness of weak solutions for convective Brinkman-Forchheimer equations with delays
Số tạp chí: Số 3(62) - 2018
Tác giả: Nguyễn Thị Diệp Huyền, Nguyễn Viết Tuân, Nguyễn Thị Hồng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

Hiệu chỉnh bài toán cân bằng giả đơn điệu
Số tạp chí: Số 3(62) - 2018
Tác giả: Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Thanh Hải, Lê Nam Trung
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

Phương trình vi – tích phân trung tính kiểu sóng khuếch tán
Số tạp chí: Số 1(60) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao Đỏ
1     0

1