Stabilization of the weak stationary solutions to 2D g-Navier-Stokes equations
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
12     5

Tính chất toán tử tích chập của phép biến đổi Fourier và Laplace
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
13     2

Sự tồn tại, tính chất nghiệm của phương trình tích phân ngẫu nhiên tuyến tính dạng Fredholm và dạng Volterra
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
23     0

Sử dụng tam giác hóa ma trận trong dự báo quá trình hữu hạn các quan sát MA(1), mở rộng cho dự báo quá trình Gauss
Số tạp chí: Số 2 (69) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
23     0

A mofified Homotopy analysis method for solving nonlinear Fredholm integral equations of the second kind
Số tạp chí: Số 2 (69) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
21     0

Ứng dụng mô hình EFA trong phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường Đại học Sao Đỏ của sinh viên
Số tạp chí: Số 2 (69) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
22     0

Nghiên cứu tính ổn định nghiệmcủa phương trình tích phân ngẫu nhiên
Số tạp chí: Số 1(68).2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
56     0

1 2 3 »  (16)