Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở tỉnh Hải Dương hiện nay
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Hải Hà, Phùng Thị Lý
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Ảnh hưởng của mạng xã hội đến sinh viên Đại học Sao Đỏ trong giai đoạn hiện nay
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hoa, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thị Hồng Hoa
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Một vài đề xuất khi vận dụng từ Hán Việt trong giảng dạy từ vựng tiếng Hán giai đoạn sơ cấp
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tạp chí xuất bản: Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuyên
1     0

Xu thế và giải pháp giảng dạy tiếng anh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Đặng Thị Minh Phương, Đặng Thị Minh Phương
Tạp chí xuất bản: Xu thế và giải pháp giảng dạy tiếng anh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam
1     0

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP PHI NGÔN TỪ CHO SINH VIÊN NGÀNH VIỆT NAM HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Huyền, Nguyễn Thị Hương Huyền, Vũ Thị Lương
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững ở khu vực đồng bằng bắc bộ hiện nay
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Trần Thị Hồng Nhung, Vũ Văn Đông, Trần Thị Hồng Nhung
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Tư tưởng nhân văn Việt Nam thế kỷ XVIII
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Phạm Văn Dự, Phạm Văn Dự
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
0     0

1 2 3 »