Vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong quản lý phát triển xã hội hiện nay
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
9     0

Vai trò của gia đình trong việc giáo dục thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tác giả: Vũ Văn Đông,
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
8     0

Phát huy những giá trị tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của lệ làng trong việc xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay
Số tạp chí: Số 2 (69) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
4     0

Học tập phong cách diễn đạt của Hồ Chí Minh trong giảng dạy lý luận chính trị ở Việt Nam
Số tạp chí: Số 2 (69) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
7     0

Tư tưởng Lê Quý Đôn về dân – giá trị lịch sử và hiện thực
Số tạp chí: Số 2 (69) 2020
Tác giả: Phạm Văn Dự,
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
8     0

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên và vận dụng của đảng ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay
Số tạp chí: Số 1(68).2020
Tác giả: Đặng Thị Dung, Trịnh Thị Chuyên, Nguyễn Thị Tình
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
13     0

Nâng cao chất lượng giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay
Số tạp chí: Số 1(68).2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
7     0

1 2 3 4 »