Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo, sự vận dụng của Đảng vào quá trình giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tác giả: Phạm thị Mai, Nguyễn Thị Tình, Vũ Thị Lương
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và vai trò của nó trong giáo dục gia đình ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp góp phần phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội ở việt nam hiện nay
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

Tư tưởng yêu nước của Nguyễn Trãi
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     2


Sử dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy học phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở trường Đại học Sao Đỏ
Số tạp chí: Số 4(63) - 2018
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hoa, Nguyễn Thị Hiền
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

Nâng cao năng lực tiêu thụ sản phẩm cho Công ty Cổ phần Trúc Thôn ở Chí Linh Hải Dương
Số tạp chí: Số 3(62) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

1 2 »