Đạo đức Phật giáo và ảnh hưởng của đạo đức đó với xã hội Việt Nam hiện nay
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tác giả: Vũ Văn Đông, Vũ Văn Chương
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
23     0

Phát huy năng lực tự học của sinh viên trong dạy học Triết học Mác - Lênin
Số tạp chí: Số 2 (83) 2023
Tác giả: Nguyễn Thị Nhan, Vũ Văn Chương
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
31     0


Phát huy giá trị đạo đức truyền thống trong việc xây dựng đạo đức mới cho phụ nữ hiện nay
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
25     0


Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa vào xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Việt Nam hiện nay
Số tạp chí: Số 2 (81) 2023
Tác giả: phùng thị lý,
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
78     4

Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục của Đảng trong đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay
Số tạp chí: Số 2 (81) 2023
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
48     0

1 2 3 4 ... » »»  (67)