Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiêng Anh tại Trường đại học Sao Đỏ
Số tạp chí: Số 4(63) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

Nâng cao hiệu quả đào tạo hướng dẫn viên du lịch tại Trường Đại học Sao Đỏ
Số tạp chí: Số 4(63) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

Các hệ sinh thái đặc trưng – cơ sở của phát triển du lịch sinh thái Việt Nam
Số tạp chí: Số 3(62) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     1

1