Đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái nhằm hạn chế và ứng phó với biến đổi khí hậu
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo, Trần Thị Mai Hương, Tăng Thị Hồng Minh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
75     7

Xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Hải Dương
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
82     2


Dịch vụ du lịch của thành phố Chí Linh
Số tạp chí: Số 4 (79) 2022
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
317     3

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động marketing địa phương nhằm phát triển du lịch của tỉnh Hải Dương
Số tạp chí: Số 3 (78) 2022
Tác giả: Nguyễn Thị Sao, Nguyễn Thị Xuyên, Tăng Thị Hồng Minh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
329     5

Tourism sustainable development of Chi Linh city in the global integration trend
Số tạp chí: Số 2 (77) 2022
Tác giả: Trần Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Thảo
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
319     4

Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch phục vụ nghiên cứu, phát triển du lịch tỉnh Hải Dương bằng công nghệ GIS
Số tạp chí: Số 2 (69) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
468     0

1 2 »  (10)