Quy trình phản biện bài báo

QUY TRÌNH PHẢN BIỆN VÀ ĐĂNG BÀI BÁO

 

         Tất cả các bài báo gửi đăng tại Tạp chí đều được thực hiện đúng quy trình, cụ thể như sau:

  • Bước 1: Ban Biên tập nhận bài viết trực tuyến từ tác giả thông qua website Tạp chí, sau đó kiểm tra hình thức, định dạng của bài viết theo qui định và gửi thư điện tử thông báo đến tác giả về việc tiếp nhận hoặc từ chối bài viết (có nêu lý do).
  • Bước 2: Bài báo đạt yêu cầu sẽ được Ban Biên tập gửi thông báo đồng ý tiếp nhận bài báo và nộp kinh phí cho bài báo.
  • Bước 3: Ban Biên tập gửi bài báo cho phản biện số 1 và gửi kết quả phản biện 1 lên website của tạp chí để tác giả chỉnh sửa (nếu bài được đồng ý đăng).
  • Bước 4: Ban Biên tập nhận bài báo online sau khi tác giả chỉnh sửa theo yêu cầu phản biện 1 và gửi thông tin phản hồi cho phản biện 1. Nếu phản biện 1 không đồng ý, Ban biên tập sẽ gửi lại bài báo để tác giả chỉnh sửa theo yêu cầu phản biện 1. Quá trình này có thể lặp lại nhiều lần đến khi có sự thống nhất, đồng ý của phản biện 1.
  • Bước 5: Sau khi có kết quả phản biện 1, Ban Biên tập gửi bài báo cho phản biện số 2 và gửi kết quả phản biện 2 lên website của tạp chí để tác giả chỉnh sửa (nếu bài được đồng ý đăng). Nếu phản biện 2 không đồng ý, Ban biên tập sẽ gửi lại bài báo để tác giả chỉnh sửa theo yêu cầu phản biện 2. Quá trình này có thể lặp lại nhiều lần đến khi có sự thống nhất, đồng ý của phản biện 2.
  • Bước 6: Khi bài báo đã được phản biện xong, Ban Biên tập tiến hành kiểm tra sự trùng lắp và gửi kết quả đến Tổng Biên tập xem xét và duyệt đăng bài.
  • Bước 7: Bài báo được duyệt đăng sẽ được cập nhật lên website của Tạp chí.
  • Bước 8: Lưu hồ sơ bài báo và tạp chí.