Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số tạp chí: Số 1 (84) 2024
Tác giả: Ngô Thị Luyện, Nguyễn Thị Ngọc Mai
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - ĐH Sao Đỏ
100     1

Kiểm soát thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Số tạp chí: Số 1 (84) 2024
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - ĐH Sao Đỏ
116     0

Giải pháp xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - ĐH Sao Đỏ
75     1

Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại các dn sản xuất gạch tuynel trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số tạp chí: Số 1 (84) 2024
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - ĐH Sao Đỏ
81     0

Đào tạo nguồn nhân lực số trong xây dựng và phát triển kinh tế số tại Việt Nam
Số tạp chí: Số 4 (83) 2023
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
137     2

Giải pháp thúc đẩy hoạt động thương mại và dịch vụ tỉnh Hải Dương trong bối cảnh chuyển đổi số
Số tạp chí: Số 4 (83) 2023
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
142     5

Bàn về năng lực của giảng viên trong chuyển đổi số giáo dục đại học
Số tạp chí: Số 4 (83) 2023
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hoa, Nguyễn Minh Tuấn
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
190     18

1 2 3 4 ... » »»  (67)