Tác động của chia sẻ chi phí trong bảo hiểm y tế tại Việt Nam
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hoa, Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Thị Hồng Hoa
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM VỚI CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Lương Thị Hoa, Lương Thị Hoa
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Ngô Thị Luyện,   Nguyễn Thị Ngọc Mai, Ngô Thị Luyện
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam sau khi gia nhập WTO
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Đào Văn Dậy, Đào Văn Dậy,  Cui Ri Ming
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Mối quan hệ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phùng Thị Lý
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Khởi nghiệp kinh doanh sản phẩm lưu niệm handmade – cơ hội và thách thức
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tác giả: Ngô Thị Luyện, Vũ Thị Hường, Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thị Thuỷ
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

1 2 3 »