Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán tại Việt Nam
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
40     5


Chuyển đổi số - những thách thức và cơ hội cho sự phát triển du lịch Việt Nam
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo, Trần Thị Mai Hương, Tăng Thị Hồng Minh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
20     0

Chính sách an sinh xã hội đối nông dân Việt Nam, kinh nghiệm từ Trung Quốc
Số tạp chí: Số 2 (81) 2023
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hoa, Nguyễn Minh Tuấn
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
39     0

Giải pháp thúc đẩy thực hành ESG (Environmental – Social – Governance) tại doanh nghiệp
Số tạp chí: Số 2 (81) 2023
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Mai, Trần Thị Hằng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
89     4

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động tại các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
Số tạp chí: Số 2 (81) 2023
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
57     3

Thực trạng chuyển đổi số ngành ngân hàng tại Việt Nam
Số tạp chí: Số 2 (81) 2023
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
50     1

1 2 3 4 ... » »»  (60)