Hướng dẫn gửi bài online

HƯỚNG DẪN GỬI BÀI ONLINE

 

1. Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ công bố kết quả, công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ của các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên ở trong và ngoài trường.

2. Trình bày bài báo:

Tên bài báo trình bày bằng hai ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh), font Arial, cỡ chữ 14, in đậm, căn giữa.

Tên tác giả (không ghi học hàm, học vị), font Arial, cỡ chữ 10, in đậm, căn lề phải; cơ quan công tác của các tác giả, font Arial, cỡ chữ 9, in nghiêng, căn lề phải.

Từ tóm tắt in đậm, font Arial, cỡ chữ 10; Nội dung tóm tắt của bài báo không quá 10 dòng, trình bày bằng hai ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh), font Arial, cỡ chữ 10, in thường.

Từ khoá in đậm, nghiêng, font Arial, cỡ chữ 10; Có từ 03 ÷ 05 từ khoá, font Arial, cỡ chữ 10, in nghiêng, ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy, cuối cùng là dấu chấm.

Bài báo được đánh máy trên khổ giấy A4 (210mmx297mm), font Arial, cỡ chữ 10, giãn dòng At least 12pt, Before 3pt, After 3pt; căn lề trên 2.5cm, dưới 2.5cm, trái 3cm, phải 2cm; hình vẽ phải rõ ràng, đủ nét; Hình ảnh phải rõ ràng và được định dạng file ảnh (*.jpg); Phương trình, công thức phải soạn thảo bằng Mathtype hoặc Equation; Phần nội dung bài báo được chia thành 02 cột, khoảng cách cột là 1cm; Trong trường hợp hình vẽ, hình ảnh có kích thước lớn hoặc công thức, phương trình dài thì cho phép trình bày dưới dạng 01 cột.

Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự tài liệu được trích dẫn trong bài báo.

+ Nếu là sách/luận án: Tên tác giả (năm). Tên sách/luận án/luận văn. Nhà xuất bản/Trường/Viện, lần xuất bản/tái bản.

+ Nếu là bài báo/báo cáo khoa học: Tên tác giả (năm). Tên bài báo/báo cáo. Tạp chí/Hội nghị/Hội thảo, Tập/Kỷ yếu, số, trang.

+ Nếu là trang web: Phải trích dẫn đầy đủ tên website và đường link, ngày cập nhật.

3. Cấu trúc bài báo:

Tiêu đề bài báo (Title): Chỉ tên bài báo, phản ánh nội dung đề cập trong bài báo. Dưới tiêu đề bài báo là tên tác giả, tập thể tác giả, cơ quan công tác.

Tóm tắt (Abstract): Thể hiện vấn đề/mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, thời gian, số liệu dùng cho nghiên cứu, kết quả tác giả mới tìm ra và kết luận. Tóm tắt được trình bày ngắn gọn, không quá 250 từ. Dưới tóm tắt là từ khóa (Key words) gồm 03 ÷ 05 từ quan trọng có tần suất lặp lại nhiều.

Giới thiệu (Introduction): Là phần dẫn nhập nói về cơ sở, lý do, tầm quan trọng của vấn đề tác giả muốn nghiên cứu và cấu trúc của bài báo. Quan trọng nhất là tác giả phải nêu rõ câu hỏi nghiên cứu của mình. Ngoài ra tác giả nêu những nghiên cứu quan trọng trước đây trên thế giới đã làm liên quan đến vấn đề mình nghiên cứu. Tác giả phải chỉ ra các nghiên cứu trước đã đi tới đâu, đạt kết quả gì? Những gì còn thiếu, chưa hoàn chỉnh, hoặc bị sai lệch? kể cả về mặt lý thuyết và thực nghiệm, từ đó tìm cách bổ sung, hoàn chỉnh, điều chỉnh thể hiện sự đóng góp mới của tác giả cho sự phát triển khoa học. 

Phương pháp và số liệu nghiên cứu (Methodologies and Data): Phần này đề cập nghiên cứu sử dụng phương pháp gì. Tùy từng công trình, mục tiêu, lĩnh vực nghiên cứu để chọn cho phù hợp và số liệu/dữ liệu nào. 

Kết quả và thảo luận (Results and Discussion): Phần này tác giả chỉ ra, giải thích và thảo luận về các kết quả mình mới tìm thấy mà nghiên cứu trước chưa tìm ra hoặc phản bác lại kết quả của các nghiên cứu trước, hoặc bổ sung thêm để hoàn thiện về lý thuyết hoặc thực nghiệm cho các nghiên cứu trước đây đã đề cập ở mục giới thiệu. 

Kết luận (Conclusion): Phần kết luận tổng lược kết quả nghiên cứu, nêu bật ý nghĩa khoa học của kết quả nghiên cứu, ứng dụng của chúng vào thực tế cuộc sống, hoặc giúp cho việc hoạch định chính sách ra sao, ưu nhược điểm của nghiên cứu như thế nào và những định hướng cho các nghiên cứu liên quan trong tương lai.

Lời cảm ơn (Acknowledgements) nếu có: Là lời cảm ơn tới các cơ quan, tổ chức tài trợ, các cá nhân có đóng góp, giúp đỡ cho việc viết và hoàn thiện bài báo.

Tài liệu tham khảo (References): Gồm các tài liệu có trích dẫn hoặc là cơ sở quan trọng cho việc phân tích logic của nghiên cứu đề cập trong bài báo. 

4. Ban Biên tập chỉ nhận những bài đã được định dạng theo mẫu quy định của Tạp chí, hình vẽ rõ nét, đúng quy cách.

5. Tạp chí chỉ nhận bài gửi theo hình thức trực tuyến (online).

6. Hướng dẫn gửi bài trực tuyến (online)

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Bước 3: Gửi bài báo mới

7. Địa chỉ liên hệ: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
          Địa chỉ: Số 24, Thái Học 2, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
           Điện thoại: 0220.882269                                  Fax: 0220.3882921

          Hotline: 0912107858 / 0936847980                 E-mail: tcnckh@saodo.edu.vn

         Website: www.tapchikhcn.saodo.edu.vn  

                        www.saodo.edu.vn