Sử dụng dãy số dương delta để khắc phục hiện tượng gibbs của hàm xấp xỉ wavelets trong phân giải tín hiệu xử lý thông tin
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Nguyễn Kiều Hiên, Nguyễn Kiều Hiên
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Sự tồn tại hiện tượng Gibbs của hàm xấp xỉ wavelets và phương pháp đa phân giải tín hiệu trong xử lý thông tin
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

1