On the weak stationary solutions to 2D g-Navier-Stokes equations
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0


Xây dựng ý thức chính trị xã hội chủ nghĩa cho sinh viên trường Đại học Sao Đỏ hiện nay
Số tạp chí: Số 1(60) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao Đỏ
1     1

1