NÂNG CAO TÍNH CHẤT KỸ THUẬT CỦA CAO SU ETYLEN-PROPYLEN-DIEN ĐỒNG TRÙNG HỢP BẰNG POLYETYLEN TỶ TRỌNG THẤP VÀ NANOSILICA
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Hoàng Thị Hòa, Hoàng Thị Hòa, Lê Thị Thuý Hằng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     01