Xu thế và giải pháp giảng dạy tiếng anh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Đặng Thị Minh Phương, Đặng Thị Minh Phương
Tạp chí xuất bản: Xu thế và giải pháp giảng dạy tiếng anh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam
1     0

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiêng Anh tại Trường đại học Sao Đỏ
Số tạp chí: Số 4(63) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

1