Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Định hướng vị trí việc làm cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô"

 1. Nội dung hội thảo
       Đánh giá quá trình đào tạo kỹ sư ngành CNKT ô tô.
       Khảo sát việc làm và nhu cầu của các đơn vị sử dụng lao động.
       Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực sau đào tạo; giải pháp nâng cao tỉ lệ sinh viên có việc làm, việc làm có thu nhập cao sau khi tốt nghiệp.
      2. Thời gian tổ chức: 1/2 ngày, bắt đầu từ 08 giờ 30’ ngày 30/3/2019
      3. Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Sao Đỏ (P. Sao Đỏ - TX. Chí Linh - T. Hải Dương)
      4. Thể lệ viết bài
      Tên báo cáo trình bày bằng tiếng Việt, font Arial, cỡ chữ 14, in đậm, căn giữa.
      Tên tác giả (không ghi học hàm, học vị), font Arial, cỡ chữ 10, in đậm, căn giữa; cơ quan công tác và email của các tác giả, font Arial, cỡ chữ 9, in nghiêng, căn giữa.
      Nội dung báo cáo được đánh máy trên khổ giấy A4 (210mmx297mm), font Arial, cỡ chữ 10, giãn dòng At least 14pt, Before 3pt, After 3pt; căn lề trên 2.5cm, dưới 2.5cm, trái 3cm, phải 2cm; hình vẽ phải rõ ràng, đủ nét; hình ảnh phải rõ ràng và được định dạng file ảnh (*.jpg); các nội dung tham khảo phải được trích dẫn đầy đủ, trung thực.
      Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự tài liệu được trích dẫn trong báo cáo.
      Nếu là sách/luận án/luận văn: Tên tác giả (năm). Tên sách/luận án/luận văn. Nhà xuất bản/Trường/Viện, lần xuất bản/tái bản.
      Nếu là bài báo/báo cáo khoa học: Tên tác giả (năm). Tên bài báo/báo cáo. Tạp chí/Hội nghị/Hội thảo, Tập/Kỷ yếu, số, trang.
      Nếu là trang web: phải trích dẫn đầy đủ tên website và đường link, ngày cập nhật.
      Báo cáo gửi về BTC dưới dạng file điện tử (*.doc hoặc *.docx).
  Thể lệ, mẫu báo cáo download tại địa chỉ: http://saodo.edu.vn/khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế  
      5. Thời gian nộp bài: Báo cáo gửi về Ban tổ chức (BTC) Hội thảo trước ngày 16/3/2019.
      Ban tổ chức kính mời các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và doanh nghiệp viết bài gửi tham dự hội thảo. Các báo cáo gửi về BTC sẽ được phản biện, biên tập và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo.
Thông tin chi tiết xem trên file đính kèmThể lệ gửi bàiChương trình.
      Mọi thông tin xin liên hệ: 
      TS. Nguyễn Đình Cương - Phó Trưởng khoa Ô tô, Trường Đại học Sao Đỏ
      ĐT: 0968900158                Email: hoithaosdu2019@gmail.com