Quy trình đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại trường

 

I. YÊU CẦU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Hướng dẫn, phân định trách nhiệm và trình tự thực hiện việc tiếp nhận thông tin, lập kế hoạch và thực hiện việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc, tham quan tại trường.

- Hướng dẫn này được áp dụng cho việc đón tiếp và đưa tiễn các đoàn khách quốc tế tới tham quan, làm việc với nhà trường do phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế thực hiện.
II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT
1. Định nghĩa: Không có
2. Từ viết tắt:

- BGH: Ban Giám hiệu

- TTQT: Thủ tục quy trình

- P. NCKH&HTQT: Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế
III. NỘI DUNG