Quy trình tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

  • Hướng dẫn phân định trách nhiệm và trình tự thực hiện việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa.
  • Hướng dẫn công việc này áp dụng cho quá trình lập kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm của trường do Phòng KHCN&HTQT tổ chức thực hiện.

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

 1. Định nghĩa: (không có)
 2. Từ viết tắt:
  • BGH:                                Ban giám hiệu
  • P.KHCN&HTQT:             Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế
  • NCKH:                             Nghiên cứu khoa học
  • HĐKH:                             Hội đồng khoa học     
  • HTKH:                              Hội thảo khoa học
  • HS:                                    Hồ sơ

III. NỘI DUNG