Quy trình xuất bản tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Việc xây dựng, thực hiện và duy trì thủ tục qui trình này nhằm đảm bảo việc biên tập và xuất bản Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ đúng kế hoạch và tiến độ.

- Thủ tục qui trình này áp dụng cho Hội đồng biên tập Tạp chí NCKH Đại học Sao Đỏ

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

1. Định nghĩa: Không có

2. Từ viết tắt:

- HT: Hiệu trưởng    

- CBPT: Cán bộ phụ trách

- P.NCKH&HTQT: Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

- TBT: Tổng biên tập

- PTBT: Phó tổng biên tập

III. NỘI DUNG: