Thu thập bài báo khoa học tạp chí nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Hướng dẫn trình tự các bước thu thập bài báo khoa học phục vụ công tác xuất bản Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ hàng quý.

- Hướng dẫn công việc này được áp dụng cho Hội đồng biên tập, Cán bộ phụ trách, các đơn vị phòng, khoa.

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

1. Đị̣nh nghĩa: Không có

2. Từ viết tắt:

- HT: Hiệu trưởng                                       

- CBPT: Cán bộ phụ trách

- HĐKH: Hội đồng khoa học.

III. NỘI DUNG