Điều khiển bền vững thích nghi trên cơ sở mờ Nơron mờ điều khiển cho tay máy robot
Số tạp chí: Số 1 (76) 2022
Tác giả: Nguyễn Phương Tỵ, Vũ Thị Yến, Phạm Thị Hoa, Nguyễn Thị Phương
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
530     28

1  (1)