Design of the robust adaptive controller based RBF neural network for cleaning and detecting robot manipulators
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tác giả: Nguyễn Thị Sim, Vu Thi Yen, Dương Thi Hoa
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
117     8

Thiết kế bộ điều khiển mờ thích nghi điều khiển cho robot tìm và làm sạch bẩn
Số tạp chí: Số 4 (75) 2021
Tác giả: Nguyễn Thị Sim, Vũ Thị Yến, Dương Thị Hoa, Nghiêm Thị Hưng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
531     41

1  (2)