Research and design of control system for diaper production line
Số tạp chí: Số 4 (83) 2023
Tác giả: Bùi Đăng Thảnh, Nguyen Hoang Thanh , Nguyen Huu Hoang, Dao Duc Thinh, Do Van Dinh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
75     8

Using deep learning for rice leaf diseases detection using YOLOv5
Số tạp chí: Số 2 (81) 2023
Tác giả: Bùi Đăng Thảnh, Trinh Cong Dong, Mac Tuan Anh, Giap Dang Khanh, Nguyen Thanh Huong, Nguyen Trong Cac
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
423     20

Research and design an automatic monitoring care system for Phalaenopsis Orchid
Số tạp chí: Số 1 (80) 2023
Tác giả: Bùi Đăng Thảnh, Nguyen Dang Khai, Do Van Dinh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
409     19

Research and design an automatic monitoring care system for Phalaenopsis Orchid
Số tạp chí: Số 1 (80) 2023
Tác giả: Bùi Đăng Thảnh, Nguyen Dang Khai, Do Van Dinh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
516     22

1  (4)