Stabilization of the weak stationary solutions to 2D g-Navier-Stokes equations
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
28     6

Nghiên cứu tính ổn định nghiệmcủa phương trình tích phân ngẫu nhiên
Số tạp chí: Số 1(68).2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
60     0

On the weak stationary solutions to 2D g-Navier-Stokes equations
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
31     0

1  (3)