A study on the current situation of English speaking skills and some proposals to improve English speaking skills of non-English major students at Sao Do University
Số tạp chí: Số 1 (72) 2021
Tác giả: Đặng Thị Minh Phương, Trần Hoàng Yến, Tăng Thị Hồng Minh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
4     1

Xu thế và giải pháp giảng dạy tiếng anh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Đặng Thị Minh Phương, Đặng Thị Minh Phương
Tạp chí xuất bản: Xu thế và giải pháp giảng dạy tiếng anh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam
30     0

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiêng Anh tại Trường đại học Sao Đỏ
Số tạp chí: Số 4(63) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
36     0

1  (3)