Sử dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy học phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở trường Đại học Sao Đỏ
Số tạp chí: Số 4(63) - 2018
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hoa, Nguyễn Thị Hiền
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
502     0

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiêng Anh tại Trường đại học Sao Đỏ
Số tạp chí: Số 4(63) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
20     0

Nâng cao hiệu quả đào tạo hướng dẫn viên du lịch tại Trường Đại học Sao Đỏ
Số tạp chí: Số 4(63) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
18     0


Nghiên cứu động học, các mô hình đẳng nhiệt và tối ưu hóa quá trình hấp phụ ion chì bằng chitosan
Số tạp chí: Số 4(63) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
27     0

Nghiên cứu cơ chế phản ứng của gốc etinyl (C2H) với phân tử silan (SiH4)
Số tạp chí: Số 4(63) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
34     0

1 2 3 4 ... » »»  (73)