Giảm nghèo và phát triển bền vững ở Việt Nam
Số tạp chí: Số 1 (72) 2021
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
5     6

Chính sách an sinh xã hội của Thailand và một số bài học cho Việt Nam
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
21     5

Ảnh hưởng của mạng xã hội đến sinh viên Đại học Sao Đỏ trong giai đoạn hiện nay
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hoa, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thị Hồng Hoa
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
41     0

Tác động của chia sẻ chi phí trong bảo hiểm y tế tại Việt Nam
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hoa, Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Thị Hồng Hoa
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
37     0

Sử dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy học phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở trường Đại học Sao Đỏ
Số tạp chí: Số 4(63) - 2018
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hoa, Nguyễn Thị Hiền
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
553     0

1  (5)