Phát triển hoạt động tổ chức teambuilding cho sinh viên du lịch Trường Đại học Sao Đỏ
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tác giả: Nguyễn Thị Sao, Nguyễn Thị Hương Huyền, Nguyễn Thị Xuyên
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
0     12

Xây dựng môi trường văn hóa ở tỉnh Hải Dương hiện nay
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tác giả: Trần Hoàng Yến, Đặng Thị Thanh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
0     10

Đạo đức Phật giáo và ảnh hưởng của đạo đức đó với xã hội Việt Nam hiện nay
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tác giả: Vũ Văn Đông, Vũ Văn Chương
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
0     23

Phát huy năng lực tự học của sinh viên trong dạy học Triết học Mác - Lênin
Số tạp chí: Số 2 (83) 2023
Tác giả: Nguyễn Thị Nhan, Vũ Văn Chương
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
0     31


Phát huy giá trị đạo đức truyền thống trong việc xây dựng đạo đức mới cho phụ nữ hiện nay
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
0     25


« 1 2 3 4 5 6 ... » »»  (397)