Sử dụng dãy số dương delta để khắc phục hiện tượng gibbs của hàm xấp xỉ wavelets trong phân giải tín hiệu xử lý thông tin
Số 4(67).2019
Nguyễn Kiều Hiên, Nguyễn Kiều Hiên
Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
31/12/2019

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu về sự tồn tại của hiện tượng Gibbs đối với hàm xấp xỉ Wavelets của hàm bước nhảy có điểm gián đoạn và chỉ ra hiện tượng Gibbs gần bước nhảy. Đồng thời khắc phục hiện tượng Gibbs ta sẽ sử dụng dãy số dương delta (xem [2]).

Phép biến đổi Wavelets; hiện tượng Gibbs; điểm gián đoạn; dãy số dương delta.

 

Các bài báo khác