Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở tỉnh Hải Dương hiện nay
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Hải Hà, Phùng Thị Lý
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
31     0

1  (1)