Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở tỉnh Hải Dương hiện nay
Số 4(67).2019
Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Hải Hà, Phùng Thị Lý
Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
31/12/2019

              Trong quá trình hội nhập phát triển đất nước, việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là hết sức quan trọng làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người. Hải Dương là một tỉnh thuộc đồng bằng Sông Hồng nằm ở giữa trục Quốc lộ 5 và đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, hệ thống giao thông thuận tiện, có mật độ dân số đông, an ninh chính trị ổn đinh, kinh tế tăng trưởng nhanh. Nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân ngày càng cao. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở bước đầu đi vào nề nếp, có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển đời sống văn hóa vật chất – tinh thần của người dân. Bên cạnh đó vẫn còn có những hạn chế trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Vậy quá trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở hiện nay ở tỉnh Hải Dương chịu sự ảnh hưởng từ những yếu tố nào?. Bài báo đi vào nghiên cứu  một số yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở tỉnh Hải Dương hiện nay.

 

Yếu tố; tác động; văn hóa cơ sở; Hải Dương.

 

Các bài báo khác