Sử dụng các nhiệm vụ mô phỏng trong giảng dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành
Số 1(60) - 2018
Tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao Đỏ

Trong việc giảng dạy từ vựng nói chung, từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nói riêng, giáo viên đã sử dụng rất nhiều hoạt động nhằm giúp sinh viên nắm bắt được từ vựng. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm (1) điều tra những khó khăn mà sinh viên gặp phải trong quá trình học tiếng Anh chuyên ngành Ô tô, trường Đại Học Sao Đỏ; (2) khám phá những kỹ thuật, hoạt động giảng dạy từ vựng chuyên ngành hiệu quả; (3) và điều tra hiệu quả của việc sử dụng các nhiệm vụ mô phỏng - một hoạt động giảng dạy mới trong việc nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Ô tô cho sinh viên. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng phát âm và ghi nhớ nghĩa của từ là rào cản, khó khăn của sinh viên trong quá trình nắm học từ vựng, và trong các kỹ thuật, các hoạt động được sử dụng để giảng dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành thì các nhiệm vụ mô phỏng đã chứng tỏ hiệu quả của nó trong quá trình nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên.

Từ vựng; từ vựng tiếng Anh chuyên ngành; các nhiệm vụ mô phỏng; tiếng Anh ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô.

 

Các bài báo khác